Traditional

河陽詩

黃河搖溶天上來,玉樓影近中天臺。
龍頭瀉酒客壽杯,主人淺笑紅玫瑰。
梓澤東來七十裏,長溝復塹埋雲子。
可惜秋眸一臠光,漢陵走馬黃塵起。
南浦老魚腥古涎,真珠密字芙蓉篇。
湘中寄到夢不到,衰容自去拋涼天。
憶得蛟絲裁小卓,蛺蝶飛回木綿薄。
綠繡笙囊不見人,一口紅霞夜深嚼。
幽蘭泣露新香死,畫圖淺縹松溪水。
楚絲微覺竹枝高,半曲新辭寫綿紙。
巴西夜市紅守宮,後房點臂斑斑紅。
堤南渴雁自飛久,蘆花一夜吹西風。
曉簾串斷蜻蜓翼,羅屏但有空青色。
玉灣不釣三千年,蓮房暗被蛟龍惜。
濕銀註鏡井口平,鸞釵映月寒錚錚。
不知桂樹在何處,仙人不下雙金莖。
百尺相風插重屋,側近嫣紅伴柔綠。
百勞不識對月郎,湘竹千條為一束。

Simplified

河阳诗

黄河摇溶天上来,玉楼影近中天台。
龙头泻酒客寿杯,主人浅笑红玫瑰。
梓泽东来七十里,长沟复堑埋云子。
可惜秋眸一脔光,汉陵走马黄尘起。
南浦老鱼腥古涎,真珠密字芙蓉篇。
湘中寄到梦不到,衰容自去抛凉天。
忆得蛟丝裁小卓,蛱蝶飞回木绵薄。
绿绣笙囊不见人,一口红霞夜深嚼。
幽兰泣露新香死,画图浅缥松溪水。
楚丝微觉竹枝高,半曲新辞写绵纸。
巴西夜市红守宫,后房点臂斑斑红。
堤南渴雁自飞久,芦花一夜吹西风。
晓帘串断蜻蜓翼,罗屏但有空青色。
玉湾不钓三千年,莲房暗被蛟龙惜。
湿银注镜井口平,鸾钗映月寒铮铮。
不知桂树在何处,仙人不下双金茎。
百尺相风插重屋,侧近嫣红伴柔绿。
百劳不识对月郎,湘竹千条为一束。

Pronunciation

hé yáng shī

huáng hé yáo róng tiān shàng lái , yù lóu yǐng jìn zhōng tiān tái 。
lóng tóu xiè jiǔ kè shòu bēi , zhǔ rén qiǎn xiào hóng méi guī 。
zǐ zé dōng lái qī shí lǐ , cháng gōu fù qiàn mái yún zǐ 。
kě xī qiū móu yī luán guāng , hàn líng zǒu mǎ huáng chén qǐ 。
nán pǔ lǎo yú xīng gǔ xián , zhēn zhū mì zì fú róng piān 。
xiāng zhōng jì dào mèng bù dào , shuāi róng zì qù pāo liáng tiān 。
yì dé jiāo sī cái xiǎo zhuó , jiá dié fēi huí mù mián báo 。
lǜ xiù shēng náng bù jiàn rén , yī kǒu hóng xiá yè shēn jiáo 。
yōu lán qì lù xīn xiāng sǐ , huà tú qiǎn piǎo sōng xī shuǐ 。
chǔ sī wēi jué zhú zhī gāo , bàn qū xīn cí xiě mián zhǐ 。
bā xī yè shì hóng shǒu gōng , hòu fáng diǎn bì bān bān hóng 。
dī nán kě yàn zì fēi jiǔ , lú huā yī yè chuī xī fēng 。
xiǎo lián chuàn duàn qīng tíng yì , luó píng dàn yǒu kōng qīng sè 。
yù wān bù diào sān qiān nián , lián fáng àn bèi jiāo lóng xī 。
shī yín zhù jìng jǐng kǒu píng , luán chāi yìng yuè hán zhēng zhēng 。
bù zhī guì shù zài hé chǔ , xiān rén bù xià shuāng jīn jīng 。
bǎi chǐ xiāng fēng chā zhòng wū , cè jìn yān hóng bàn róu lǜ 。
bǎi láo bù shí duì yuè láng , xiāng zhú qiān tiáo wéi yī shù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.