Traditional

泛富春江

雙櫓搖江疊鼓催,伯符故國喜重來。
秋山斷處望漁浦,曉日升時離釣臺。
官路已悲捐歲月,客衣仍悔犯風埃。
還家正及雞豚社,剩伴鄰翁笑口開。

Simplified

泛富春江

双橹摇江叠鼓催,伯符故国喜重来。
秋山断处望渔浦,晓日升时离钓台。
官路已悲捐岁月,客衣仍悔犯风埃。
还家正及鸡豚社,剩伴邻翁笑口开。

Pronunciation

fàn fù chūn jiāng

shuāng lǔ yáo jiāng dié gǔ cuī , bó fú gù guó xǐ zhòng lái 。
qiū shān duàn chǔ wàng yú pǔ , xiǎo rì shēng shí lí diào tái 。
guān lù yǐ bēi juān suì yuè , kè yī réng huǐ fàn fēng āi 。
huán jiā zhèng jí jī tún shè , shèng bàn lín wēng xiào kǒu kāi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.