Traditional

泛湓水

四月未全熱,麥涼江氣秋。
湖山處處好,最愛湓水頭。
湓水從東來,一派入江流。
可憐似縈帶,中有隨風舟。
命酒一臨泛,舍鞍揚棹謳。
放回岸傍馬,去逐波間鷗。
煙浪始渺渺,風襟亦悠悠。
初疑上河漢,中若尋瀛州。
汀樹綠拂地,沙草芳未休。
青蘿與紫葛,枝蔓垂相樛。
系纜步平岸,回頭望江州。
城雉映水見,隱隱如蜃樓。
日入意未盡,將歸復少留。
到官行半歲,今日方一遊。
此地來何暮?
可以寫吾憂。

Simplified

泛湓水

四月未全热,麦凉江气秋。
湖山处处好,最爱湓水头。
湓水从东来,一派入江流。
可怜似萦带,中有随风舟。
命酒一临泛,舍鞍扬棹讴。
放回岸傍马,去逐波间鸥。
烟浪始渺渺,风襟亦悠悠。
初疑上河汉,中若寻瀛州。
汀树绿拂地,沙草芳未休。
青萝与紫葛,枝蔓垂相樛。
系缆步平岸,回头望江州。
城雉映水见,隐隐如蜃楼。
日入意未尽,将归复少留。
到官行半岁,今日方一游。
此地来何暮?
可以写吾忧。

Pronunciation

fàn pén shuǐ

sì yuè wèi quán rè , mài liáng jiāng qì qiū 。
hú shān chǔ chǔ hǎo , zuì ài pén shuǐ tóu 。
pén shuǐ cóng dōng lái , yī pài rù jiāng liú 。
kě lián sì yíng dài , zhōng yǒu suí fēng zhōu 。
mìng jiǔ yī lín fàn , shè ān yáng zhào ōu 。
fàng huí àn bàng mǎ , qù zhú bō jiān ōu 。
yān làng shǐ miǎo miǎo , fēng jīn yì yōu yōu 。
chū yí shàng hé hàn , zhōng ruò xún yíng zhōu 。
tīng shù lǜ fú dì , shā cǎo fāng wèi xiū 。
qīng luó yǔ zǐ gé , zhī wàn chuí xiāng jiū 。
xì lǎn bù píng àn , huí tóu wàng jiāng zhōu 。
chéng zhì yìng shuǐ jiàn , yǐn yǐn rú shèn lóu 。
rì rù yì wèi jìn , jiāng guī fù shǎo liú 。
dào guān xíng bàn suì , jīn rì fāng yī yóu 。
cǐ dì lái hé mù ?
kě yǐ xiě wú yōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.