Traditional

洗竹

布裘寒擁頸,氈履溫承足。
獨立冰池前,久看洗霜竹。
先除老且病,次去纖而曲。
剪棄猶可憐,瑯玕十余束。
青青復籊籊,頗異凡草木。
依然若有情,回頭語僮仆。
小者截魚竿,大者編茅屋。
勿作彗與箕,而令糞土辱。

Simplified

洗竹

布裘寒拥颈,毡履温承足。
独立冰池前,久看洗霜竹。
先除老且病,次去纤而曲。
剪弃犹可怜,琅玕十余束。
青青复籊籊,颇异凡草木。
依然若有情,回头语僮仆。
小者截鱼竿,大者编茅屋。
勿作彗与箕,而令粪土辱。

Pronunciation

xǐ zhú

bù qiú hán yōng jǐng , zhān lǚ wēn chéng zú 。
dú lì bīng chí qián , jiǔ kàn xǐ shuāng zhú 。
xiān chú lǎo qiě bìng , cì qù xiān ér qū 。
jiǎn qì yóu kě lián , láng gān shí yú shù 。
qīng qīng fù tì tì , pō yì fán cǎo mù 。
yī rán ruò yǒu qíng , huí tóu yǔ tóng pū 。
xiǎo zhě jié yú gān , dà zhě biān máo wū 。
wù zuò huì yǔ jī , ér líng fèn tǔ rǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.