Traditional

洛下蔔居

三年典郡歸,所得非金帛。
天竺石兩片,華亭鶴一隻。
飲啄供稻粱,包裹用茵席。
誠知是勞費,其奈心愛惜。
遠從余杭郭,同到洛陽陌。
下擔拂雲根,開籠展霜翮。
貞姿不可雜,高性宜其適。
遂就無塵坊,仍求有水宅。
東南得幽境,樹老寒泉碧。
池畔多竹陰,門前少人跡。
未請中庶祿,且脫雙驂易。
豈獨為身謀?
安吾鶴與石。

Simplified

洛下卜居

三年典郡归,所得非金帛。
天竺石两片,华亭鹤一只。
饮啄供稻粱,包裹用茵席。
诚知是劳费,其奈心爱惜。
远从余杭郭,同到洛阳陌。
下担拂云根,开笼展霜翮。
贞姿不可杂,高性宜其适。
遂就无尘坊,仍求有水宅。
东南得幽境,树老寒泉碧。
池畔多竹阴,门前少人迹。
未请中庶禄,且脱双骖易。
岂独为身谋?
安吾鹤与石。

Pronunciation

luò xià bǔ jū

sān nián diǎn jùn guī , suǒ dé fēi jīn bó 。
tiān zhú shí liǎng piàn , huá tíng hè yī zhī 。
yǐn zhuó gōng dào liáng , bāo guǒ yòng yīn xí 。
chéng zhī shì láo fèi , qí nài xīn ài xī 。
yuǎn cóng yú háng guō , tóng dào luò yáng mò 。
xià dān fú yún gēn , kāi lóng zhǎn shuāng hé 。
zhēn zī bù kě zá , gāo xìng yí qí shì 。
suì jiù wú chén fāng , réng qiú yǒu shuǐ zhái 。
dōng nán dé yōu jìng , shù lǎo hán quán bì 。
chí pàn duō zhú yīn , mén qián shǎo rén jì 。
wèi qǐng zhōng shù lù , qiě tuō shuāng cān yì 。
qǐ dú wéi shēn móu ?
ān wú hè yǔ shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.