Traditional

潯陽三題 並序

廬山多桂樹,湓浦多修竹,東林寺有白蓮華,皆植物之貞勁秀異者,雖宮囿省寺中,未必能盡有。
夫物以多為賤,故南方人不貴重之。
至有蒸爨其桂,剪棄其竹,白眼於蓮花者。
予惜其不生於北土也,因賦三題以唁之。

Simplified

浔阳三题 并序

庐山多桂树,湓浦多修竹,东林寺有白莲华,皆植物之贞劲秀异者,虽宫囿省寺中,未必能尽有。
夫物以多为贱,故南方人不贵重之。
至有蒸爨其桂,剪弃其竹,白眼于莲花者。
予惜其不生于北土也,因赋三题以唁之。

Pronounciation

xún yáng sān tí bìng xù

lú shān duō guì shù , pén pǔ duō xiū zhú , dōng lín sì yǒu bái lián huá , jiē zhí wù zhī zhēn jìn xiù yì zhě , suī gōng yòu shěng sì zhōng , wèi bì néng jìn yǒu 。
fū wù yǐ duō wéi jiàn , gù nán fāng rén bù guì zhòng zhī 。
zhì yǒu zhēng cuàn qí guì , jiǎn qì qí zhú , bái yǎn yú lián huā zhě 。
yú xī qí bù shēng yú běi tǔ yě , yīn fù sān tí yǐ yàn zhī 。

Rate this poem: 

Become a Patron!

Reviews

No reviews yet.