Traditional

浪淘沙

今日北池遊。
漾漾輕舟。
波光瀲灩柳條柔。
如此春來春又去,白了人頭。
好妓好歌喉。
不醉難休。
勸君滿滿酌金甌。
縱使花時常病酒,也是風流。

Simplified

浪淘沙

今日北池游。
漾漾轻舟。
波光潋滟柳条柔。
如此春来春又去,白了人头。
好妓好歌喉。
不醉难休。
劝君满满酌金瓯。
纵使花时常病酒,也是风流。

Pronunciation

làng táo shā

jīn rì běi chí yóu 。
yàng yàng qīng zhōu 。
bō guāng liàn yàn liǔ tiáo róu 。
rú cǐ chūn lái chūn yòu qù , bái liǎo rén tóu 。
hǎo jì hǎo gē hóu 。
bù zuì nán xiū 。
quàn jūn mǎn mǎn zhuó jīn ōu 。
zòng shǐ huā shí cháng bìng jiǔ , yě shì fēng liú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.