Traditional

浪淘沙

一泊沙來一泊去,一重浪滅一重生。
相攪相淘無歇日,會教東海一時平。

Simplified

浪淘沙

一泊沙来一泊去,一重浪灭一重生。
相搅相淘无歇日,会教东海一时平。

Pronunciation

làng táo shā

yī bó shā lái yī bó qù , yī zhòng làng miè yī zhòng shēng 。
xiāng jiǎo xiāng táo wú xiē rì , huì jiào dōng hǎi yī shí píng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.