Traditional

清夜琴興

月出鳥棲盡,寂然坐空林。
是時心境閑,可以彈素琴。
清泠由木性,恬淡隨人心。
心積和平氣,木應正始音。
響余群動息,曲罷秋夜深。
正聲感元化,天地清沈沈。

Simplified

清夜琴兴

月出鸟栖尽,寂然坐空林。
是时心境闲,可以弹素琴。
清泠由木性,恬澹随人心。
心积和平气,木应正始音。
响余群动息,曲罢秋夜深。
正声感元化,天地清沉沉。

Pronunciation

qīng yè qín xīng

yuè chū niǎo qī jìn , jì rán zuò kōng lín 。
shì shí xīn jìng xián , kě yǐ dàn sù qín 。
qīng líng yóu mù xìng , tián dàn suí rén xīn 。
xīn jī hé píng qì , mù yīng zhèng shǐ yīn 。
xiǎng yú qún dòng xī , qū bà qiū yè shēn 。
zhèng shēng gǎn yuán huà , tiān dì qīng chén chén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.