Traditional

清平樂

梅霖未歇。
直透菖華節。
荔子才丹梔子白。
擡貼誕彌嘉月。
峨冠蟬尾けけ。
整衣鶴骨彯彯。
聞道彩雲深處,新添弄玉吹簫。

Simplified

清平乐

梅霖未歇。
直透菖华节。
荔子才丹栀子白。
抬贴诞弥嘉月。
峨冠蝉尾けけ。
整衣鹤骨彯彯。
闻道彩云深处,新添弄玉吹箫。

Pronunciation

qīng píng lè

méi lín wèi xiē 。
zhí tòu chāng huá jié 。
lì zǐ cái dān zhī zǐ bái 。
tái tiē dàn mí jiā yuè 。
é guān chán wěi ıı。
zhěng yī hè gǔ piāo piāo 。
wén dào cǎi yún shēn chǔ , xīn tiān nòng yù chuī xiāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.