Traditional

漁家傲

四紀才名天下重。
三朝構廈為梁棟。
定冊功成身退勇。
辭榮寵。
歸來白首笙歌擁。
顧我薄才無可用。
君恩近許歸田壟。
今日一觴難得共。
聊對捧。
官奴為我高歌送。

Simplified

渔家傲

四纪才名天下重。
三朝构厦为梁栋。
定册功成身退勇。
辞荣宠。
归来白首笙歌拥。
顾我薄才无可用。
君恩近许归田垅。
今日一觞难得共。
聊对捧。
官奴为我高歌送。

Pronunciation

yú jiā ào

sì jì cái míng tiān xià zhòng , sān zhāo gòu shà wéi liáng dòng , dìng cè gōng chéng shēn tuì yǒng , cí róng chǒng , guī lái bái shǒu shēng gē yōng , gù wǒ báo cái wú kě yòng , jūn ēn jìn xǔ guī tián lǒng , jīn rì yī shāng nán dé gòng , liáo duì pěng , guān nú wéi wǒ gāo gē sòng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.