Traditional

漁家傲

四月園林春去後。
深深密幄陰初茂。
折得花枝猶在手。
香滿袖。
葉間梅子青如豆。
風雨時時添氣候。
成行新筍霜筠厚。
題就送春詩幾首。
聊對酒。
櫻桃色照銀盤溜。

Simplified

渔家傲

四月园林春去後。
深深密幄阴初茂。
折得花枝犹在手。
香满袖。
叶间梅子青如豆。
风雨时时添气候。
成行新笋霜筠厚。
题就送春诗几首。
聊对酒。
樱桃色照银盘溜。

Pronunciation

yú jiā ào

sì yuè yuán lín chūn qù hòu , shēn shēn mì wò yīn chū mào , zhē dé huā zhī yóu zài shǒu , xiāng mǎn xiù , yè jiān méi zǐ qīng rú dòu , fēng yǔ shí shí tiān qì hòu , chéng xíng xīn sǔn shuāng yún hòu , tí jiù sòng chūn shī jī shǒu , liáo duì jiǔ , yīng táo sè zhào yín pán liū ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.