Traditional

漁家傲

一夜越溪秋水滿。
荷花開過溪南岸。
貪采嫩香星眼慢。
疏回眄。
郎船不覺來身畔。
罷采金英收玉腕。
回身急打船頭轉。
荷葉又濃波又淺。
無方便。
教人隻得擡嬌面。

Simplified

渔家傲

一夜越溪秋水满。
荷花开过溪南岸。
贪采嫩香星眼慢。
疏回眄。
郎船不觉来身畔。
罢采金英收玉腕。
回身急打船头转。
荷叶又浓波又浅。
无方便。
教人只得抬娇面。

Pronunciation

yú jiā ào

yī yè yuè xī qiū shuǐ mǎn , hé huā kāi guò xī nán àn , tān cǎi nèn xiāng xīng yǎn màn , shū huí miàn , láng chuán bù jué lái shēn pàn , bà cǎi jīn yīng shōu yù wàn , huí shēn jí dǎ chuán tóu zhuǎn , hé yè yòu nóng bō yòu qiǎn , wú fāng biàn , jiào rén zhī dé tái jiāo miàn ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.