Traditional

漁家傲

近日門前溪水漲。
郎船幾度偷相訪。
船小難開紅鬥帳。
無計向。
合歡影裏空惆悵。
願妾身為紅菡萏。
年年生在秋江上。
重願郎為花底浪。
無隔障。
隨風逐雨長來往。

Simplified

渔家傲

近日门前溪水涨。
郎船几度偷相访。
船小难开红斗帐。
无计向。
合欢影里空惆怅。
愿妾身为红菡萏。
年年生在秋江上。
重愿郎为花底浪。
无隔障。
随风逐雨长来往。

Pronunciation

yú jiā ào

jìn rì mén qián xī shuǐ zhǎng , láng chuán jī dù tōu xiāng fǎng , chuán xiǎo nán kāi hóng dǒu zhàng , wú jì xiàng , hé huān yǐng lǐ kōng chóu chàng , yuàn qiè shēn wéi hóng hàn dàn , nián nián shēng zài qiū jiāng shàng , zhòng yuàn láng wéi huā dǐ làng , wú gé zhàng , suí fēng zhú yǔ cháng lái wǎng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.