Traditional

漁家傲

燈火已收正月半。
山南山北花撩亂。
聞說洊亭新水漫。
騎款段。
穿雲入塢尋遊伴。
卻拂僧床褰素幔。
千巖萬壑春風暖。
一弄松聲悲急管。
吹夢斷。
西看窗日猶嫌短。

Simplified

渔家傲

灯火已收正月半。
山南山北花撩乱。
闻说洊亭新水漫。
骑款段。
穿云入坞寻游伴。
却拂僧床褰素幔。
千岩万壑春风暖。
一弄松声悲急管。
吹梦断。
西看窗日犹嫌短。

Pronounciation

yú jiā ào

dēng huǒ yǐ shōu zhèng yuè bàn , shān nán shān běi huā liāo luàn , wén shuō jiàn tíng xīn shuǐ màn , qí kuǎn duàn , chuān yún rù wù xún yóu bàn , què fú sēng chuáng qiān sù màn , qiān yán wàn hè chūn fēng nuǎn , yī nòng sōng shēng bēi jí guǎn , chuī mèng duàn , xī kàn chuāng rì yóu xián duǎn ,

Rate this poem: 

Become a Patron!

Reviews

No reviews yet.