Traditional

漁父

千錢買一舟,百錢買兩槳。
朝看潮水落,暮看潮水長。
持魚換鹽酪,縣郭時下上。
亦或得濁醪,不復計瓶盎,浩歌忘遠近,醉夢墮莽蒼。
玄真不可逢,悠然寄遐想。

Simplified

渔父

千钱买一舟,百钱买两桨。
朝看潮水落,暮看潮水长。
持鱼换盐酪,县郭时下上。
亦或得浊醪,不复计瓶盎,浩歌忘远近,醉梦堕莽苍。
玄真不可逢,悠然寄遐想。

Pronunciation

yú fù

qiān qián mǎi yī zhōu , bǎi qián mǎi liǎng jiǎng 。
zhāo kàn cháo shuǐ luò , mù kàn cháo shuǐ cháng 。
chí yú huàn yán lào , xiàn guō shí xià shàng 。
yì huò dé zhuó láo , bù fù jì píng àng , hào gē wàng yuǎn jìn , zuì mèng duò mǎng cāng 。
xuán zhēn bù kě féng , yōu rán jì xiá xiǎng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.