Traditional

溫泉即事

天仗星辰轉,霜冬景氣和。
樹含溫液潤,山入繚垣多。
丞相金錢賜,平陽玉輦過。
魯儒求一謁,無路獨如何。

Simplified

温泉即事

天仗星辰转,霜冬景气和。
树含温液润,山入缭垣多。
丞相金钱赐,平阳玉辇过。
鲁儒求一谒,无路独如何。

Pronunciation

wēn quán jí shì

tiān zhàng xīng chén zhuǎn , shuāng dōng jǐng qì hé 。
shù hán wēn yè rùn , shān rù liáo yuán duō 。
chéng xiāng jīn qián cì , píng yáng yù niǎn guò 。
lǔ rú qiú yī yè , wú lù dú rú hé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.