Traditional

遊萬裏橋南劉氏小園

佳園寂無人,滿地梅花香。
閑來曳拄杖,臘月日已長。
朱橋架江面,欄影搖波光。
奇哉小垂虹,夢破鱸魚鄉。
汀鷺一點白,煙柳千絲黃。
便欲喚釣舟,散發歌滄浪。
可憐隔岸人,車馬日夜忙。
我歸門復掩,寂歷掛斜陽。

Simplified

游万里桥南刘氏小园

佳园寂无人,满地梅花香。
闲来曳拄杖,腊月日已长。
朱桥架江面,栏影摇波光。
奇哉小垂虹,梦破鲈鱼乡。
汀鹭一点白,烟柳千丝黄。
便欲唤钓舟,散发歌沧浪。
可怜隔岸人,车马日夜忙。
我归门复掩,寂历挂斜阳。

Pronunciation

yóu wàn lǐ qiáo nán liú shì xiǎo yuán

jiā yuán jì wú rén , mǎn dì méi huā xiāng 。
xián lái yè zhǔ zhàng , xī yuè rì yǐ cháng 。
zhū qiáo jià jiāng miàn , lán yǐng yáo bō guāng 。
qí zāi xiǎo chuí hóng , mèng pò lú yú xiāng 。
tīng lù yī diǎn bái , yān liǔ qiān sī huáng 。
biàn yù huàn diào zhōu , sàn fā gē cāng làng 。
kě lián gé àn rén , chē mǎ rì yè máng 。
wǒ guī mén fù yǎn , jì lì guà xié yáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.