Traditional

遊石帆玉笥石旗諸山

暮景苦多病,幽尋寄一欣。
溪喧常似雨,石潤易生雲。
天迥回鴉陣,林疏過鹿群。
莫談朝市事,吾老厭紛紛。

Simplified

游石帆玉笥石旗诸山

暮景苦多病,幽寻寄一欣。
溪喧常似雨,石润易生云。
天迥回鸦阵,林疏过鹿群。
莫谈朝市事,吾老厌纷纷。

Pronunciation

yóu shí fān yù sì shí qí zhū shān

mù jǐng kǔ duō bìng , yōu xún jì yī xīn 。
xī xuān cháng sì yǔ , shí rùn yì shēng yún 。
tiān jiǒng huí yā zhèn , lín shū guò lù qún 。
mò tán zhāo shì shì , wú lǎo yàn fēn fēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.