Traditional

湖村野興

十裏疏鐘到野堂,五更殘月伴清霜。
已知無奈姮娥冷,瘦損梅花更斷腸。

Simplified

湖村野兴

十里疏钟到野堂,五更残月伴清霜。
已知无奈姮娥冷,瘦损梅花更断肠。

Pronunciation

hú cūn yě xīng

shí lǐ shū zhōng dào yě táng , wǔ gēng cán yuè bàn qīng shuāng 。
yǐ zhī wú nài héng é lěng , shòu sǔn méi huā gēng duàn cháng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.