Traditional

點額魚

龍門點額意何如?
紅尾青鰭卻返初。
見說在天行雨苦,為龍未必勝為魚。

Simplified

点额鱼

龙门点额意何如?
红尾青鳍却返初。
见说在天行雨苦,为龙未必胜为鱼。

Pronunciation

diǎn é yú

lóng mén diǎn é yì hé rú ?
hóng wěi qīng qí què fǎn chū 。
jiàn shuō zài tiān xíng yǔ kǔ , wéi lóng wèi bì shèng wéi yú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.