Traditional

煙波即事

煙水蒼茫絕四鄰,幽棲無地著纖塵。
蕭條雞犬楓林下,似是無懷太古民。

Simplified

烟波即事

烟水苍茫绝四邻,幽栖无地著纤尘。
萧条鸡犬枫林下,似是无怀太古民。

Pronunciation

yān bō jí shì

yān shuǐ cāng máng jué sì lín , yōu qī wú dì zhù xiān chén 。
xiāo tiáo jī quǎn fēng lín xià , sì shì wú huái tài gǔ mín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.