Traditional

燒藥不成命酒獨醉

白發逢秋王,丹砂見火空。
不能留姹女,爭免作衰翁。
賴有杯中綠,能為面上紅。
少年心不遠,隻在半酣中。

Simplified

烧药不成命酒独醉

白发逢秋王,丹砂见火空。
不能留姹女,争免作衰翁。
赖有杯中绿,能为面上红。
少年心不远,只在半酣中。

Pronunciation

shāo yào bù chéng mìng jiǔ dú zuì

bái fā féng qiū wáng , dān shā jiàn huǒ kōng 。
bù néng liú chà nǚ , zhēng miǎn zuò shuāi wēng 。
lài yǒu bēi zhōng lǜ , néng wéi miàn shàng hóng 。
shǎo nián xīn bù yuǎn , zhī zài bàn hān zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.