Traditional

燕堂東偏一室頗深暖盡日率困於吏牘比夜乃得

賦性無他好,開編喜欲迷。
冬冬傳夜漏,喔喔待晨雞。
油減玉蟲暗,灰深紅獸低。
悠然撫書嘆,無術濟黔黎!

Simplified

燕堂东偏一室颇深暖尽日率困於吏牍比夜乃得

赋性无他好,开编喜欲迷。
冬冬传夜漏,喔喔待晨鸡。
油减玉虫暗,灰深红兽低。
悠然抚书叹,无术济黔黎!

Pronunciation

yàn táng dōng piān yī shì pō shēn nuǎn jìn rì shuài kùn yū lì dú bǐ yè nǎi dé

fù xìng wú tā hǎo , kāi biān xǐ yù mí 。
dōng dōng chuán yè lòu , ō ō dài chén jī 。
yóu jiǎn yù chóng àn , huī shēn hóng shòu dī 。
yōu rán fǔ shū tàn , wú shù jì qián lí !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.