Traditional

獨坐絕句二首

輕雷不成雨,闕月卻穿雲。
獨倚南齋柱,長吟到夜分。

Simplified

独坐绝句二首

轻雷不成雨,阙月却穿云。
独倚南斋柱,长吟到夜分。

Pronunciation

dú zuò jué jù èr shǒu

qīng léi bù chéng yǔ , què yuè què chuān yún 。
dú yǐ nán zhāi zhù , cháng yín dào yè fēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.