Traditional

獨孤中丞筵陪餞韋君赴升州

中司龍節貴,上客虎符新。
地控吳襟帶,才高漢縉紳。
泛舟應度臘,入境便行春。
處處歌來暮,長江建業人。

Simplified

独孤中丞筵陪饯韦君赴升州

中司龙节贵,上客虎符新。
地控吴襟带,才高汉缙绅。
泛舟应度腊,入境便行春。
处处歌来暮,长江建业人。

Pronunciation

dú gū zhōng chéng yán péi jiàn wéi jūn fù shēng zhōu

zhōng sī lóng jié guì , shàng kè hǔ fú xīn 。
dì kòng wú jīn dài , cái gāo hàn jìn shēn 。
fàn zhōu yīng dù xī , rù jìng biàn xíng chūn 。
chǔ chǔ gē lái mù , cháng jiāng jiàn yè rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.