Traditional

獨酌罷夜坐

不見麯生久,惠然相與娛。
安能論鬥石,僅可具盤盂。
聽雨蒙僧衲,挑燈擁地爐。
勿生孤寂念,道伴大貍奴。

Simplified

独酌罢夜坐

不见麴生久,惠然相与娱。
安能论斗石,仅可具盘盂。
听雨蒙僧衲,挑灯拥地炉。
勿生孤寂念,道伴大狸奴。

Pronunciation

dú zhuó bà yè zuò

bù jiàn qū shēng jiǔ , huì rán xiāng yǔ yú 。
ān néng lùn dǒu shí , jǐn kě jù pán yú 。
tīng yǔ mēng sēng nà , tiāo dēng yōng dì lú 。
wù shēng gū jì niàn , dào bàn dà lí nú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.