Traditional

玉樓春

十年目斷鯨波闊。
萬裏相逢歌怨咽。
髻鬟春霧翠微重,眉黛秋山煙雨抹。
小槽旋滴真珠滑。
斷送一生花十八。
醉中扶上木腸兒,酒醒夢回空對月。

Simplified

玉楼春

十年目断鲸波阔。
万里相逢歌怨咽。
髻鬟春雾翠微重,眉黛秋山烟雨抹。
小槽旋滴真珠滑。
断送一生花十八。
醉中扶上木肠儿,酒醒梦回空对月。

Pronounciation

yù lóu chūn

shí nián mù duàn jīng bō kuò 。
wàn lǐ xiāng féng gē yuàn yān 。
jì huán chūn wù cuì wēi zhòng , méi dài qiū shān yān yǔ mǒ 。
xiǎo cáo xuán dī zhēn zhū huá 。
duàn sòng yī shēng huā shí bā 。
zuì zhōng fú shàng mù cháng ér , jiǔ xǐng mèng huí kōng duì yuè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.