Traditional

玉樓春

殘春一夜狂風雨。
斷送紅飛花落樹。
人心花意待留春,春色無情容易去。
高樓把酒愁獨語。
借問春歸何處所。
暮雲空闊不知音,惟有綠楊芳草路。

Simplified

玉楼春

残春一夜狂风雨。
断送红飞花落树。
人心花意待留春,春色无情容易去。
高楼把酒愁独语。
借问春归何处所。
暮云空阔不知音,惟有绿杨芳草路。

Pronunciation

yù lóu chūn

cán chūn yī yè kuáng fēng yǔ 。
duàn sòng hóng fēi huā luò shù 。
rén xīn huā yì dài liú chūn , chūn sè wú qíng róng yì qù 。
gāo lóu bǎ jiǔ chóu dú yǔ 。
jiè wèn chūn guī hé chǔ suǒ 。
mù yún kōng kuò bù zhī yīn , wéi yǒu lǜ yáng fāng cǎo lù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.