Traditional

玉樓春

兩翁相遇逢佳節。
正值柳綿飛似雪。
便須豪飲敵青春,莫對新花羞白發。
人生聚散如弦筈。
老去風情尤惜別。
大家金盞倒垂蓮,一任西樓低曉月。

Simplified

玉楼春

两翁相遇逢佳节。
正值柳绵飞似雪。
便须豪饮敌青春,莫对新花羞白发。
人生聚散如弦筈。
老去风情尤惜别。
大家金盏倒垂莲,一任西楼低晓月。

Pronunciation

yù lóu chūn

liǎng wēng xiāng yù féng jiā jié 。
zhèng zhí liǔ mián fēi sì xuě 。
biàn xū háo yǐn dí qīng chūn , mò duì xīn huā xiū bái fā 。
rén shēng jù sàn rú xián kuò 。
lǎo qù fēng qíng yóu xī bié 。
dà jiā jīn zhǎn dǎo chuí lián , yī rèn xī lóu dī xiǎo yuè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.