Traditional

玉樓春

檀槽碎響金絲撥。
露濕潯陽江上月。
不知商婦為誰愁,一曲行人留夜發。
畫堂花月新聲別。
紅蕊調長彈未徹。
暗將深意祝膠弦,唯願弦弦無斷絕。

Simplified

玉楼春

檀槽碎响金丝拨。
露湿浔阳江上月。
不知商妇为谁愁,一曲行人留夜发。
画堂花月新声别。
红蕊调长弹未彻。
暗将深意祝胶弦,唯愿弦弦无断绝。

Pronunciation

yù lóu chūn

tán cáo suì xiǎng jīn sī bō 。
lù shī xún yáng jiāng shàng yuè 。
bù zhī shāng fù wéi shuí chóu , yī qū xíng rén liú yè fā 。
huà táng huā yuè xīn shēng bié 。
hóng ruǐ diào cháng dàn wèi chè 。
àn jiāng shēn yì zhù jiāo xián , wéi yuàn xián xián wú duàn jué 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.