Traditional

玉樓春

芙蓉鬥暈燕支淺。
留著晚花開小宴。
畫船紅日晚風清,柳色溪光晴照暖。
美人爭勸梨花盞。
舞困玉腰裙縷慢。
莫交銀燭促歸期,已祝斜陽休更晚。

Simplified

玉楼春

芙蓉斗晕燕支浅。
留著晚花开小宴。
画船红日晚风清,柳色溪光晴照暖。
美人争劝梨花盏。
舞困玉腰裙缕慢。
莫交银烛促归期,已祝斜阳休更晚。

Pronunciation

yù lóu chūn

fú róng dǒu yùn yàn zhī qiǎn 。
liú zhù wǎn huā kāi xiǎo yàn 。
huà chuán hóng rì wǎn fēng qīng , liǔ sè xī guāng qíng zhào nuǎn 。
měi rén zhēng quàn lí huā zhǎn 。
wǔ kùn yù yāo qún lǚ màn 。
mò jiāo yín zhú cù guī qī , yǐ zhù xié yáng xiū gēng wǎn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.