Traditional

玉樓春

一尊相遇春風裏。
詩好似君人有幾。
吳姬十五語如弦,能唱當時樓下水。
良辰易去如彈指。
金盞十分須盡意。
明朝三丈日高時,共拼醉頭扶不起。

Simplified

玉楼春

一尊相遇春风里。
诗好似君人有几。
吴姬十五语如弦,能唱当时楼下水。
良辰易去如弹指。
金盏十分须尽意。
明朝三丈日高时,共拼醉头扶不起。

Pronunciation

yù lóu chūn

yī zūn xiāng yù chūn fēng lǐ 。
shī hǎo sì jūn rén yǒu jī 。
wú jī shí wǔ yǔ rú xián , néng chàng dāng shí lóu xià shuǐ 。
liáng chén yì qù rú dàn zhǐ 。
jīn zhǎn shí fēn xū jìn yì 。
míng zhāo sān zhàng rì gāo shí , gòng pīn zuì tóu fú bù qǐ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.