Traditional

瑤草春

瑤草春,杳容與,江南艷歌京西舞。
執心輕子都,信節冠秋胡。
議以腰支嫁,時論自有夫。
蟬鬢蛾眉明井底,燕裙趙袂縈轆轤。
李生聞之淚如綆。
不忍回頭看此井。
月中桂樹落一枝,池上唳孤影。
露桃秾李自成谿,流水終天不向西。
翠帳綠窗寒寂寂,錦茵羅薦夜淒淒。
瑤草春,丹井遠,別後相思意深淺。

Simplified

瑶草春

瑶草春,杳容与,江南艳歌京西舞。
执心轻子都,信节冠秋胡。
议以腰支嫁,时论自有夫。
蝉鬓蛾眉明井底,燕裙赵袂萦辘轳。
李生闻之泪如绠。
不忍回头看此井。
月中桂树落一枝,池上唳孤影。
露桃秾李自成谿,流水终天不向西。
翠帐绿窗寒寂寂,锦茵罗荐夜凄凄。
瑶草春,丹井远,别后相思意深浅。

Pronunciation

yáo cǎo chūn

yáo cǎo chūn , yǎo róng yǔ , jiāng nán yàn gē jīng xī wǔ 。
zhí xīn qīng zǐ dū , xìn jié guān qiū hú 。
yì yǐ yāo zhī jià , shí lùn zì yǒu fū 。
chán bìn é méi míng jǐng dǐ , yàn qún zhào mèi yíng lù lu 。
lǐ shēng wén zhī lèi rú gěng 。
bù rěn huí tóu kàn cǐ jǐng 。
yuè zhōng guì shù luò yī zhī , chí shàng 。
lù táo nóng lǐ zì chéng xī , liú shuǐ zhōng tiān bù xiàng xī 。
cuì zhàng lǜ chuāng hán jì jì , jǐn yīn luó jiàn yè qī qī 。
yáo cǎo chūn , dān jǐng yuǎn , bié hòu xiāng sī yì shēn qiǎn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.