Traditional

甘露歌

盡日含毫難比興。
都無色可並。
萬裏晴天何處來。
真是屑瓊瑰。

Simplified

甘露歌

尽日含毫难比兴。
都无色可并。
万里晴天何处来。
真是屑琼瑰。

Pronounciation

gān lù gē

jìn rì hán háo nán bǐ xīng , dū wú sè kě bìng , wàn lǐ qíng tiān hé chǔ lái , zhēn shì xiè qióng guī ,

Rate this poem: 

Become a Patron!

Reviews

No reviews yet.