Traditional

生查子

含羞整翠鬟,得意頻相顧。
雁柱十三弦,一一春鶯語。
嬌雲容易飛,夢斷知何處。
深院鎖黃昏,陣陣芭蕉雨。

Simplified

生查子

含羞整翠鬟,得意频相顾。
雁柱十三弦,一一春莺语。
娇云容易飞,梦断知何处。
深院锁黄昏,阵阵芭蕉雨。

Pronunciation

shēng chá zǐ

hán xiū zhěng cuì huán , dé yì pín xiāng gù 。
yàn zhù shí sān xián , yī yī chūn yīng yǔ 。
jiāo yún róng yì fēi , mèng duàn zhī hé chǔ 。
shēn yuàn suǒ huáng hūn , zhèn zhèn bā jiāo yǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.