Traditional

生查子

雨打江南樹。
一夜花開無數。
綠葉漸成陰,下有遊人歸路。
與君相逢處。
不道春將暮。
把酒祝東風,且莫恁,匆匆去。

Simplified

生查子

雨打江南树。
一夜花开无数。
绿叶渐成阴,下有游人归路。
与君相逢处。
不道春将暮。
把酒祝东风,且莫恁,匆匆去。

Pronounciation

shēng chá zǐ

yǔ dǎ jiāng nán shù 。
yī yè huā kāi wú shù 。
lǜ yè jiàn chéng yīn , xià yǒu yóu rén guī lù 。
yǔ jūn xiāng féng chǔ 。
bù dào chūn jiāng mù 。
bǎ jiǔ zhù dōng fēng , qiě mò nèn , cōng cōng qù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.