Traditional

田家作

臥見高原燒,閑尋空谷泉。
土膏消臘後,麥隴發春前。
藥驗桐君錄,心齊莊子篇。
荒村三數處,衰柳百余年。
好就山僧去,時過野舍眠。
汲流寧厭遠,蔔地本求偏。
向子諳樵路,陶家置黍田。
雪峰明晚景,風雁急寒天。
且復冠名鹖,寧知冕戴蟬。
問津夫子倦,荷蓧丈人賢。
顧物皆從爾,求心正儻然。
稽康懶慢性,隻自戀風煙。

Simplified

田家作

卧见高原烧,闲寻空谷泉。
土膏消腊后,麦陇发春前。
药验桐君录,心齐庄子篇。
荒村三数处,衰柳百余年。
好就山僧去,时过野舍眠。
汲流宁厌远,卜地本求偏。
向子谙樵路,陶家置黍田。
雪峰明晚景,风雁急寒天。
且复冠名鹖,宁知冕戴蝉。
问津夫子倦,荷蓧丈人贤。
顾物皆从尔,求心正傥然。
稽康懒慢性,只自恋风烟。

Pronunciation

tián jiā zuò

wò jiàn gāo yuán shāo , xián xún kōng gǔ quán 。
tǔ gāo xiāo xī hòu , mài lǒng fā chūn qián 。
yào yàn tóng jūn lù , xīn qí zhuāng zǐ piān 。
huāng cūn sān shù chǔ , shuāi liǔ bǎi yú nián 。
hǎo jiù shān sēng qù , shí guò yě shè mián 。
jí liú níng yàn yuǎn , bǔ dì běn qiú piān 。
xiàng zǐ ān qiáo lù , táo jiā zhì shǔ tián 。
xuě fēng míng wǎn jǐng , fēng yàn jí hán tiān 。
qiě fù guān míng hé , níng zhī miǎn dài chán 。
wèn jīn fū zǐ juàn , hé diào zhàng rén xián 。
gù wù jiē cóng ěr , qiú xīn zhèng tǎng rán 。
jī kāng lǎn màn xìng , zhī zì liàn fēng yān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.