Traditional

甲子秋八月丙辰雞初鳴時夢劉韶美示詩八篇高

韶美仙去三十年,一念及之常悵然。
秋窗忽夢接顏色,萬裏老鶴歸遼天。
贈詩溫其似玉瓚,我亦麤識關雎亂。
建安黃初不足言,筆端直覺無秦漢。

Simplified

甲子秋八月丙辰鸡初鸣时梦刘韶美示诗八篇高

韶美仙去三十年,一念及之常怅然。
秋窗忽梦接颜色,万里老鹤归辽天。
赠诗温其似玉瓒,我亦麤识关雎乱。
建安黄初不足言,笔端直觉无秦汉。

Pronunciation

jiǎ zǐ qiū bā yuè bǐng chén jī chū míng shí mèng liú sháo měi shì shī bā piān gāo

sháo měi xiān qù sān shí nián , yī niàn jí zhī cháng chàng rán 。
qiū chuāng hū mèng jiē yán sè , wàn lǐ lǎo hè guī liáo tiān 。
zèng shī wēn qí sì yù zàn , wǒ yì cū shí guān jū luàn 。
jiàn ān huáng chū bù zú yán , bǐ duān zhí jué wú qín hàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.