Traditional

留別吳七正字

成名共記甲科上,署吏同登蕓閣間。
唯是塵心殊道性,秋蓬常轉水長閑。

Simplified

留别吴七正字

成名共记甲科上,署吏同登芸阁间。
唯是尘心殊道性,秋蓬常转水长闲。

Pronunciation

liú bié wú qī zhèng zì

chéng míng gòng jì jiǎ kē shàng , shǔ lì tóng dēng yún gé jiān 。
wéi shì chén xīn shū dào xìng , qiū péng cháng zhuǎn shuǐ cháng xián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.