Traditional

病中得樊大書

荒村破屋經年臥,寂絕無人問病身。
唯有東都樊著作,至今書信尚殷勤。

Simplified

病中得樊大书

荒村破屋经年卧,寂绝无人问病身。
唯有东都樊著作,至今书信尚殷勤。

Pronunciation

bìng zhōng dé fán dà shū

huāng cūn pò wū jīng nián wò , jì jué wú rén wèn bìng shēn 。
wéi yǒu dōng dū fán zhù zuò , zhì jīn shū xìn shàng yīn qín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.