Traditional

病中早訪招國李十將軍遇挈家遊曲江

十頃平波溢岸清,病來惟夢此中行。
相如未是真消渴,猶放沱江過錦城。

Simplified

病中早访招国李十将军遇挈家游曲江

十顷平波溢岸清,病来惟梦此中行。
相如未是真消渴,犹放沱江过锦城。

Pronunciation

bìng zhōng zǎo fǎng zhāo guó lǐ shí jiāng jūn yù qiè jiā yóu qū jiāng

shí qǐng píng bō yì àn qīng , bìng lái wéi mèng cǐ zhōng xíng 。
xiāng rú wèi shì zhēn xiāo kě , yóu fàng tuó jiāng guò jǐn chéng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.