Traditional

病中雜詠十首

華陀囊書久已焚,思邈玉函秘不聞。
從醫火攻固下策,遣化飯香方普熏。
觸人正自坐愚直,學道今當輸拙勤。
勿言將智耄已及,後死或可與斯文。

Simplified

病中杂咏十首

华陀囊书久已焚,思邈玉函秘不闻。
从医火攻固下策,遣化饭香方普熏。
触人正自坐愚直,学道今当输拙勤。
勿言将智耄已及,後死或可与斯文。

Pronunciation

bìng zhōng zá yǒng shí shǒu

huá tuó náng shū jiǔ yǐ fén , sī miǎo yù hán mì bù wén 。
cóng yī huǒ gōng gù xià cè , qiǎn huà fàn xiāng fāng pǔ xūn 。
chù rén zhèng zì zuò yú zhí , xué dào jīn dāng shū zhuō qín 。
wù yán jiāng zhì mào yǐ jí , hòu sǐ huò kě yǔ sī wén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.