Traditional

病中看經贈諸道侶

右眼昏花左足風,金篦石水用無功。
[金篦刮眼病,見涅槃經。
磁石水治風,見外臺方。
]不如回念三乘樂,便得浮生百病空。
無子同居草庵下。
[見法華經。
]有妻偕老道場中。
何煩更請僧為侶,月上新歸伴病翁。
[時適談氏女子自太原初歸,維摩詰有女名月上也。
]

Simplified

病中看经赠诸道侣

右眼昏花左足风,金篦石水用无功。
[金篦刮眼病,见涅槃经。
磁石水治风,见外台方。
]不如回念三乘乐,便得浮生百病空。
无子同居草庵下。
[见法华经。
]有妻偕老道场中。
何烦更请僧为侣,月上新归伴病翁。
[时适谈氏女子自太原初归,维摩诘有女名月上也。
]

Pronunciation

bìng zhōng kàn jīng zèng zhū dào lǚ

yòu yǎn hūn huā zuǒ zú fēng , jīn bì shí shuǐ yòng wú gōng 。
[ jīn bì guā yǎn bìng , jiàn niè pán jīng 。
cí shí shuǐ zhì fēng , jiàn wài tái fāng 。
] bù rú huí niàn sān chéng lè , biàn dé fú shēng bǎi bìng kōng 。
wú zǐ tóng jū cǎo ān xià 。
[ jiàn fǎ huá jīng 。
] yǒu qī xié lǎo dào cháng zhōng 。
hé fán gēng qǐng sēng wéi lǚ , yuè shàng xīn guī bàn bìng wēng 。
[ shí shì tán shì nǚ zǐ zì tài yuán chū guī , wéi mó jié yǒu nǚ míng yuè shàng yě 。
]

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.