Traditional

病中絕句

少時談舌挾風雷,病後逢人口嬾開。
安得東臯隱君子,相看無語隻銜杯。

Simplified

病中绝句

少时谈舌挟风雷,病後逢人口嬾开。
安得东皋隐君子,相看无语只衔杯。

Pronunciation

bìng zhōng jué jù

shǎo shí tán shé xié fēng léi , bìng hòu féng rén kǒu lǎn kāi 。
ān dé dōng gāo yǐn jūn zǐ , xiāng kàn wú yǔ zhī xián bēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.