Traditional

病免後喜除賓客

臥在漳濱滿十旬,起為商皓伴三人。
從今且莫嫌身病,不病何由索得身?

Simplified

病免后喜除宾客

卧在漳滨满十旬,起为商皓伴三人。
从今且莫嫌身病,不病何由索得身?

Pronunciation

bìng miǎn hòu xǐ chú bīn kè

wò zài zhāng bīn mǎn shí xún , qǐ wéi shāng hào bàn sān rén 。
cóng jīn qiě mò xián shēn bìng , bù bìng hé yóu suǒ dé shēn ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.