Traditional

病告中遇風雪作長歌排悶

風雪橫街不能出,閉戶垂帷養衰疾。
黃昏臥聽打窗聲,聊挽清寒入詩律。
公孫布被久有味,子敬青氈暖無匹。
石鼎閑烹似爪茶,霜皺旋破如拳栗。
蹲鴟足火微點鹽,甖粟熬湯旋添蜜。
龍蛇(左角右戢)寒筍束,子母累累丹柿實。
玉貍試說涎已墮,石芥才嘗酒如失。
天公付汝亦已厚,飽食長謠抱雙膝。
丈夫豈為口腹計,壯誌常恐無時畢。
伐胡疏奏端許前,腰領敢辭膏斧鑕!

Simplified

病告中遇风雪作长歌排闷

风雪横街不能出,闭户垂帷养衰疾。
黄昏卧听打窗声,聊挽清寒入诗律。
公孙布被久有味,子敬青毡暖无匹。
石鼎闲烹似爪茶,霜皱旋破如拳栗。
蹲鸱足火微点盐,甖粟熬汤旋添蜜。
龙蛇(左角右戢)寒笋束,子母累累丹柿实。
玉狸试说涎已堕,石芥才尝酒如失。
天公付汝亦已厚,饱食长谣抱双膝。
丈夫岂为口腹计,壮志常恐无时毕。
伐胡疏奏端许前,腰领敢辞膏斧鑕!

Pronunciation

bìng gào zhōng yù fēng xuě zuò cháng gē pái mèn

fēng xuě héng jiē bù néng chū , bì hù chuí wéi yǎng shuāi jí 。
huáng hūn wò tīng dǎ chuāng shēng , liáo wǎn qīng hán rù shī lǜ 。
gōng sūn bù bèi jiǔ yǒu wèi , zǐ jìng qīng zhān nuǎn wú pǐ 。
shí dǐng xián pēng sì zhǎo chá , shuāng zhòu xuán pò rú quán lì 。
dūn chī zú huǒ wēi diǎn yán , yīng sù āo tāng xuán tiān mì 。
lóng shé ( zuǒ jiǎo yòu jí ) hán sǔn shù , zǐ mǔ léi léi dān shì shí 。
yù lí shì shuō xián yǐ duò , shí jiè cái cháng jiǔ rú shī 。
tiān gōng fù rǔ yì yǐ hòu , bǎo shí cháng yáo bào shuāng xī 。
zhàng fū qǐ wéi kǒu fù jì , zhuàng zhì cháng kǒng wú shí bì 。
fá hú shū zòu duān xǔ qián , yāo lǐng gǎn cí gāo fǔ zhì !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.