Traditional

病思

殺物求君舌本肥,是非豈復待深思。
即今不足何時足?
小甑香粳日兩炊。

Simplified

病思

杀物求君舌本肥,是非岂复待深思。
即今不足何时足?
小甑香粳日两炊。

Pronunciation

bìng sī

shā wù qiú jūn shé běn féi , shì fēi qǐ fù dài shēn sī 。
jí jīn bù zú hé shí zú ?
xiǎo zèng xiāng jīng rì liǎng chuī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.