Traditional

病思

行攜馴鹿寄消搖,共飽山蔬與藥苗。
本自入山緣服玉,不應忘味待聞韶。

Simplified

病思

行携驯鹿寄消摇,共饱山蔬与药苗。
本自入山缘服玉,不应忘味待闻韶。

Pronunciation

bìng sī

xíng xié xùn lù jì xiāo yáo , gòng bǎo shān shū yǔ yào miáo 。
běn zì rù shān yuán fú yù , bù yīng wàng wèi dài wén sháo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.