Traditional

病思

西山雪外巢松客,南嶽巖前洗缽僧。
平日寄懷常在此,秋風剩欲辦行縢。

Simplified

病思

西山雪外巢松客,南岳岩前洗钵僧。
平日寄怀常在此,秋风剩欲办行縢。

Pronunciation

bìng sī

xī shān xuě wài cháo sōng kè , nán yuè yán qián xǐ bō sēng 。
píng rì jì huái cháng zài cǐ , qiū fēng shèng yù bàn xíng téng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.